Khoa Luật và Lý luận chính trị

Lầu 2 – Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh.

236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: lyluanchinhtri@hcmunre.edu.vn

Khoa Luật và Lý luận chính trị thuộc Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 07 tháng 10 năm 2008. Hiện tại, số lượng giảng viên của Khoa là 14, 01 Giáo vụ Khoa, chủ yếu là giảng viên trẻ. Hiện tại, Khoa có 02 Tiến sỹ, 01 Giảng viên chính-Thạc sỹ, 12 thạc sỹ,  01 cử nhân. Khoa Luật và Lý luận chính trị vẫn đang tiếp tục kế hoạch nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa.

Hiện Khoa Luật và Lý luận chính trị có 02 Bộ môn:

               + Bộ môn Lý luận Chính trị

               + Bộ môn Pháp luật

Đảm nhận giảng dạy các môn:

               + Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Học phần 1 và Học phần 2)

               + Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                

               +Tư tưởng Hồ Chí Minh

               + Pháp luật đại cương

               + Chính trị

               + Giáo dục pháp luật

Vị trí,chức năng 

Khoa Luật và Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch đào tạo dài hạn, 05 năm, hằng năm của Khoa trên cơ sở kế hoạch tổng thể của Trường.

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn học lý luận chính trị và pháp luật; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

3. Phối hợp, đề xuất mở mới các ngành đào tạo, xây dựng mới chương trình đào tạo cho các bậc học.

4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các bậc học thuộc các lĩnh vực Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương và các lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.

6. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

8. Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

9. Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại trường.

10. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản của khoa, theo quy định của trường và quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan